Το Έργο-Στοιχεία 2014-2015-AΕξάμηνο 2016

Πίνακες Στατιστικών Στοιχείων του Έργου-Δράσεων μας, α) Της παροχής Ψυχοκοινωνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, β) Της Τράπεζας Υποστήριξης (Κοινωνικό Παντοπωλείο)- Δράση «Προσφέρω γιατί Συμπάσχω», γ) Του Ανοιχτού-Δημιουργικού Σχολείου Καστοριάς-Μαθησιακή Υποστήριξη σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου, δ) Της πιλοτικής λειτουργίας του «Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών» της Δράσης «Μια ζεστή Αγκαλιά για το παιδί», ε) Του Εκπαιδευτικού Ψυχοπαιδαγωγικού προγράμματος, στα πλαίσια του προγράμματος «Αγωγή Υγείας» της Β/θμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς με θεματική: «Σχολικός Εκφοβισμός-Bulling».

 

Παροχή Ψυχοκοινωνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Oμάδα στόχος 1-> 15 παιδιά του πιλοτικού κέντρου ημερήσιας φροντίδας παιδιών με έναρξη τον Φεβρουάριο 2016.

Oμάδα στόχος 2-> 10 οικογένειες και υποστηρικτικά πρόσωπα της ομάδας στόχου 1

Oμάδα στόχου 3-> 171 άτομα που έλαβαν ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες (συμβουλευτική+ ψυχολογική υποστήριξη)

Oμάδα στόχου 4-> Ευπαθή άτομα και οικογένειες που υποστηρίζει ο οργανισμός (75 οικογένειάς με 160 ανήλικα παιδιά)

Oμάδα στόχου 5-> 698 μαθητές γυμνασίου με συμμετοχή σε ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα και ημερίδες πρόληψης, από Νοέμβριο του 2015 μέχρι Μάιο 2016

 

ΕΡΓΟ/ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Α/Α Είδος Υπηρεσίας 2014 2015-2016 ΣΥΝΟΛΟ
1 Ψυχολογική Υποστήριξη 25 43 68
2 Παροχή Συμβουλευτικής 44 59 103
Σύνολα 69 102 171

 

Από Αύγουστο του 2014 μέχρι και σήμερα.

 

 Η  ψυχοκοινωνική  και  συμβουλευτική  υποστήριξη  παρέχεται  από  τους  ψυχολόγους  και τους Κοινωνικούς  Λειτουργούς  του  Οργανισμού,  μέσω  του  ΚΑ.

Το έτος 2014  δέχτηκαν Ψ/Υ 25 άτομα. Ενώ το έτος 2015 μέχρι σήμερα (06/2016) ο αριθμός ανήλθε στα 43 άτομα με αύξηση 72%.

Το έτος 2014 δέχτηκαν Σ/Υ 44 άτομα . Ενώ το έτος 2015 μέχρι σήμερα (06/2016) ο αριθμός ανήλθε στα 59 άτομα  με αύξηση 34%.

 

 

Συνολικά,  ψ/υ  υποστήριξη  έλαβαν  στο  χρονικό  διάστημα  2014-2015 68 άτομα

(5,6 άτομα/μήνα).

Σ/υ δέχτηκαν 103 άτομα (8,6 άτομα/μήνα) και συνολικά όλες τις υπηρεσίες δέχτηκαν 171 άτομα (14,2 άτομα/μήνα).

Συγκεκριμένα το 2014 εξυπηρετήθηκαν από την ψυχοκοινωνική υπηρεσία 69 άτομα ενώ το 2015 μέχρι σήμερα 102 με αύξηση 47, 8 %.

 

Σύνθεση ηλικιών των ατόμων που δέχθηκαν ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη από το ΚΑ

 

  2014 2015-2016 ΣΥΝΟΛΟ %
Προσχολική  ηλικία 1 3 4 2.3
6-12  ετών 8 20 28 16,4
13-18  ετών 18 23 41 24.0
19-25  ετών 15 24 39 23.0
Άνω  των  25  ετών 27 32 59 34.5
Σύνολα 69 102 171 100
5.75 8.5
ΜΟ/μήνα ΜΟ/μήνα

 

Προσχολική ηλικία

Κατά το έτος 2014, έτος ίδρυσης του οργανισμού, δέχτηκε συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη 1 άτομο. Ενώ το έτος 2015 μέχρι σήμερα τα άτομα αυξήθηκαν σε 3 άτομα. Συνολικά εξυπηρετήθηκαν 4 παιδιά (ποσοστό 2,3 % επι του συνόλου).

 

Άτομα ηλικίας 6-12 ετών

Κατά το έτος 2014, δέχτηκαν συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη 8 άτομα ενώ το έτος 2015-2016 αυξήθηκαν σε 20 άτομα.

Συνολικά,  στην  ηλικιακή  αυτή  ομάδα  εξυπηρετήθηκαν  28  άτομα  (ή  ποσοστό  16,4%  του συνόλου).

Άτομα ηλικίας 13-18 ετών

Οι  έφηβοι  που  εξυπηρετήθηκαν  κατά το έτος 2014 ήταν 18 άτομα. Ενώ το έτος 2015 μέχρι σήμερα εξυπηρετήθηκαν 23 άτομα.

Συνολικά,  στην  ηλικιακή  αυτή  ομάδα  εξυπηρετήθηκαν  41άτομα  (ή  ποσοστό  24,0%  του συνόλου).

Άτομα ηλικίας 19-25 ετών

Οι  νέοι  που  εξυπηρετήθηκαν κατά το έτος 2014 ήταν 15 ενώ το 2015 μέχρι σήμερα αυξήθηκαν στους 24 .  Συνολικά στην ηλικιακή αυτή ομάδα εξυπηρετήθηκαν 39 άτομα  (ή ποσοστό 23,0%  επί του συνόλου).

Ενήλικες άνω των 25 ετών

Οι ενήλικες που εξυπηρετήθηκαν το έτος 2014 ήταν 25 ενώ το έτος 2015 μέχρι σήμερα είναι 32 . Συνολικά στην ομάδα αυτή εξυπηρετήθηκαν 59 άτομα (ή ποσοστό 34,5 % επί του συνόλου). Παρατηρείται σταθερή αύξηση των υπηρεσιών σε αυτή την ομάδα, η οποία αποτελείται πρωτίστως από νέους γονείς ή άτομα που προέρχονται από ευπαθείς οικογένειες.

Παρατηρήσεις επί των συνόλων

Το  σύνολο  των  εξυπηρετηθέντων  όλων  των  ηλικιακών  ομάδων,  ήταν  κατά  το έτος 2014 69 άτομα (ή 5, 75 μ.ο/μήνα) , κατά το έτος 2015-2016 είναι 102  (8,5 μ.ο/μήνα).

Παρατηρείται  μια  σταθερή  αύξηση  ετησίως,  των  ατόμων  που  καταφεύγουν  στις  ψ/κ και  συμβουλευτικές  υπηρεσίες  του  Οργανισμού.

Συνολικά εξυπηρετήθηκαν 171 άτομα.

 

Σύνολα 157 249 290 696

 

 

 

 

ΕΡΓΟ/ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Τράπεζα Υποστήριξης ( Κοινωνικό Παντοπωλείο)  Δράση                     «Προσφέρω γιατί Συμπάσχω»

Παροχή Τροφίμων – Ρούχων – Σχολικών ειδών- Ειδών Παιδικού Δωματίου- Λευκών Ειδών και ειδών Παντοπωλείου σε οικογένειες

 

To έτος 2014 εξυπηρετήθηκαν από το Κοινωνικό Παντοπωλείο 38 οικογένειες, 68 ενήλικες ωφελούμενοι και 89 ανήλικα παιδιά. Συνολικά εξυπηρετήθηκαν 157 άτομα.

Το έτος 2015 εξυπηρετήθηκαν 60 οικογένειες, 107 ενήλικα άτομα και 142 ανήλικα ωφελούμενα άτομα. Συνολικά για έτος 2015 το κοινωνικό παντοπωλείο εξυπηρέτησε 249 άτομα.

Το πρώτο Α’ Εξάμηνο του έτους 2016 εξυπηρετήθηκαν 75 οικογένειες, 130 ενήλικοι ωφελούμενοι και 160 ανήλικα παιδιά. Συνολικά για το Α΄ Εξάμηνο του 2016 το κοινωνικό παντοπωλείο εξυπηρέτησε 290 άτομα.

Συνολικά για το έτος 2014, 2015 και για το ‘Α εξάμηνο του 2016 εξυπηρετήθηκαν από το κοινωνικό παντοπωλείο του οργανισμού 696 άτομα εκ των οποίων ενήλικα άτομα 305 και ανήλικα 391. Από την ίδρυση του οργανισμού όπως είναι φυσικό παρατηρείται αύξηση των ωφελούμενων, η οποία οφείλεται και στη συνεχή δυσμενή οικονομική κατάσταση της χώρας και ιδιαίτερα της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς.

Τα τρόφιμα που συγκεντρώνονται προέρχονται κυρίως :

 1. Από παροχές ιδιωτών.
 2. Από δωρεές επιχειρήσεων τροφίμων.
 3. Από συστηματικές εποχιακές καμπάνιες σε Super Markets.
 4. Από πρωτοβουλίες μαθητών και δασκάλων-καθηγητών σχολείων και συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων.
 5. Από δωρεές Οργανώσεων (Πολιτιστικοί – Αθλητικοί Σύλλογοι)
 6. Από άλλες πρωτοβουλίες και δράσεις.

Τα εφόδια που συγκεντρώνονται είναι κυρίως :

 1. Ρουχισμός.
 2. Παπούτσια.
 3. Είδη ατομικής υγιεινής.
 4. Σχολικά είδη (τσάντες, τετράδια, μπογιές κλπ).
 5. Βιβλία.
 6. Είδη bebe.
 7. Έπιπλα.

Τα εφόδια αυτά προέρχονται κυρίως:

 1. Από επιχειρήσεις και καταστήματα της περιοχής.
 2. Από δωρεές ιδιωτών

 

Η διάθεση των ειδών στις οικογένειες γίνεται μία φορά τον μήνα  με τήρηση Αρχείου, συμπλήρωση σχετικού Δελτίου Παραλαβής και αφού εξακριβωθεί η πραγματική κατάσταση των ωφελούμενων.

 

Τα είδη που διατίθενται είναι κυρίως:

 1. Ζυμαρικά κάθε είδους, ρύζι, κριθαράκι.
 2. Αλεύρι.
 3. Λάδι.
 4. Κομπόστες, χυμοί φρούτων, παξιμάδια, τσάϊ.
 5. Δημητριακά, «μερέντα», σοκολάτες, γκοφρέτες, μαρμελάδες, μπισκότα.
 6. Κονσέρβες κάθε είδους.
 7. Φασόλια, φακές, ρεβύθια.
 8. Γάλα μακράς διαρκείας.
 9. Απορρυπαντικά σε σκόνη.

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ 3

Δράση «Μια ζεστή αγκαλιά για το παιδί» του «Κέλετρον Αγάπη για το παιδί»- Απολογισμός αποτελεσμάτων έργου της πιλοτικής λειτουργίας του «Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών».

            Από τον μήνα Φεβρουάριο του 2016 έως τέλος  Ιουνίου, δεκαπέντε (15) παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας, 5-12 ετών, ευπαθών κοινωνικών ομάδων (παιδιά μονογονεϊκών, πολύτεκνων οικογενειών, με γονείς ανέργους κλπ.) είχαν την ευκαιρία να λάβουν δωρεάν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (σίτιση, μαθησιακή υποστήριξη, δημιουργική απασχόληση), στη Λεωφόρο Χλόης, στον οικισμό των Νέων Εργατικών Κατοικιών, σε κατάλληλο χώρο που ευγενικά μας παραχώρησε ο Πολιτιστικός-Εξωραϊστικός Σύλλογος (Κέλετρον).

Το έργο, με την πολύτιμη βοήθεια δέκα (10) εθελοντών του οργανισμού μας, φοιτητών/τριών Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Παράρτημα Καστοριάς, προσέφερε στα ωφελούμενα παιδιά μας, δύο ημέρες κάθε εβδομάδα, 78 ώρες μαθησιακής υποστήριξης, 102 ώρες δημιουργικής απασχόλησης, ενώ προσφέρθηκε και σίτιση στα παιδιά που έλαβαν μέρος στην δράση (1.080 μερίδες φαγητού), παρασκευασμένες από τις εθελόντριες μαγείρισσες (θείες), του οργανισμού μας, ευγενική προσφορά-χορηγία εταιριών του Νομού μας (αρτοποιεία, κρεοπωλεία, κλπ.). Επίσης, διεξήχθησαν προληπτικοί ιατρικοί έλεγχοι στο Γ.Ν Νοσοκομείο Καστοριάς. Ακόμα, κατά την διάρκεια του έργου πραγματοποιήθηκε Αποκριάτικη γιορτή για τα παιδιά μας την 11-03-20016, καθώς και μία ψυχαγωγική-εκπαιδευτική εκδρομή στο Δασάκι της Μεσοποταμίας την 14-05-2016.

Μέσα από την συμμετοχή τους στο έργο και την μαθησιακή υποστήριξη που έλαβαν τα παιδιά, βελτίωσαν τις σχολικές τους επιδώσεις και καλλιέργησαν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, γεγονός που διευκόλυνε την ένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον και μακροπρόθεσμα στην τοπική κοινωνία. Μέσα από την δημιουργική απασχόληση, με την βοήθεια των εθελοντών-εμψυχωτών αναπτύχθηκε η συνεργασία, η ομαδικότητα και η δημιουργικότητα των παιδιών. Μέσα από τις ψυχοκινητικές ασκήσεις, τις κατασκευές και το ομαδικό παιχνίδι, κατάφεραν ν ’αναπτύξουν την εμπιστοσύνη στην ομάδα που συμμετείχαν, να κάνουν νέους φίλους και να αλληλοεπιδράσουν με τα άλλα συνομήλικά τους παιδιά.

Καθ’ όλη την διάρκεια του έργου λειτούργησε και κοινωνική υπηρεσία παροχής εξατομικευμένης στήριξης, με αποτέλεσμα την διασύνδεση των ωφελούμενων οικογενειών με άλλες υπηρεσίες και φορείς για την κάλυψη των αναγκών τους και την διευθέτηση των πρακτικών τους ζητημάτων, ενώ τους δινόταν η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ατομικές συνεδρίες με την Ψυχολόγο μας και την Κοινωνική μας Λειτουργό.

Ένα μεγάλο Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μας, στην συντονίστρια του προγράμματος, εθελόντρια, μέλος του Δ.Σ, Ντίνα Δράτσα, στις εθελόντριες/τες φοιτήτριες/ες του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Παράρτημα Καστοριάς, Έλλη Κύρου, Ειρήνη Χοντάι, Κατερίνα Γαϊτανίδου, Αλεξάνδρα Κορτσάρη, Πηνελόπη Τσέτσου, Γιώργος Μανδελενάκης, Άρτεμις Αλίκα, Βαλέρια Μίτεβα, Κωνσταντίνα Κυρκούση που υλοποίησαν τις δράσεις μαθησιακής υποστήριξης και δημιουργικής απασχόλησης,  στις εθελόντριές μας Ψυχολόγο Γεωργία Μαλέα και Κοινωνική Λειτουργό Σοφία Γρηγοριάδου, που υλοποίησαν την δράση της κοινωνικής υπηρεσίας παροχής εξατομικευμένης στήριξης στους γονείς και στα παιδιά, στις εθελόντριες μαγείρισσες (θείες), Νόνη, Κατερίνα, Ειρήνη.

 Στα καταστήματα που με γενναιοδωρία μας προμήθευσαν τρόφιμα για την σίτιση των παιδιών 1)  Τα S/M ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, 2)  Τα S/M LIDL, 3) Τα S/Μ Carrefour ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, 4) Το  Super Market ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ, 5) Το Αρτοποιείο-Ζαχαροπλαστείο ΥΦΑΝΤΊΔΗΣ, Χιλιόδεντρο Καστοριάς, 6) Το Αρτοποιείο-Ζαχαροπλαστείο «Αρτονοστημιές» του κύριου ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Κωνσταντίνου, στη Χλόη Καστοριάς, 7) Το Αρτοποιείο «Θεά Δήμητρα» του κύριου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, στην Καστοριά, 8) Το Αρτοζαχαροπλαστείο «Ίρις» του κύριου  ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Θωμά, στην Καστοριά, 9) Το Κρεοπωλείο «Αμινοξέα» του κύριου ΣΑΒΟΥΛΙΔΗ Σάββα, στην Μεσοποταμία Καστοριάς, 10) Το Κρεοπωλείο «ΓΕΡΜΑΣ ΦΑΡΜ» του κύριου ΣΑΝΑΤΣΙΟΥ Σάκη, στην Ν. Λεύκη Καστοριάς, 11) Το Κρεοπωλείο του κύριου ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ Δημήτριου, στο Χιλιόδεντρο Καστοριάς, 12) Το Κρεοπωλείο του κύριου ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ Άρη, στη Σκαπέρδειο Αγορά.

Με αλληλεγγύη θα τα καταφέρουμε !!

 

ΕΡΓΟ / ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Αποτελέσματα Έργου – Στατιστικά Στοιχεία του ψυχοπαιδαγωγικού προγράμματος, στα πλαίσια του προγράμματος «Αγωγή Υγείας» της Β/θμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς με θεματική: «Σχολικός Εκφοβισμός-Bulling

 

 dd

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

Έχοντας λοιπόν ολοκληρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό των σχολείων, αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού είναι δυνατόν να εμφανιστεί πιο εύκολα στις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου και συγκεκριμένα στην Α’ Γυμνασίου, λόγω της έλλειψης κατανόησης των συναισθημάτων των άλλων, φαινόμενο που παρατηρήθηκε και από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

Κατά την διάρκεια του τριμήνου ωστόσο δεν αναφέρθηκε κάποιο συγκεκριμένο φαινόμενο βίας στα σχολεία που επισκεφθήκαμε.

Η αρχική μας υπόθεση  ωστόσο για την επιρροή της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας στην εκδήλωση φαινομένων βίας στο σχολικό περιβάλλον επιβεβαιώθηκε. Παρόλο που τα παιδιά είναι ενημερωμένα για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, φαίνεται ότι τείνουν να διαφοροποιούν αρκετά τους ανθρώπους, αναλόγως την οικονομική κατάσταση τους αλλά και την φυλετική καταγωγή τους

Θετική απόρροια των επισκέψεων μας  ήταν η διάθεση των παιδιών για προσωπική επαφή με την ψυχολόγο τόσο μετά την λήξη των ημερίδων όσο και μετά στα γραφεία του οργανισμού. 12 παιδιά θέλησαν να ζητήσουν συμβουλές για προσωπικά θέματα που τους επηρέαζαν αρνητικά.

Επίσης πολλά σχολεία εφάρμοσαν κάποιες τεχνικές παρέμβασης για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και ανέφεραν την αποτελεσματικότητα τους, όπως το «Κουτί των Παραπόνων» που δίνει την δυνατότητα στα παιδιά να καταγγείλουν ανώνυμα, περιστατικά βίας στο σχολείο και να δώσουν το έναυσμα στους εκπαιδευτικούς να διερευνήσουν πληρέστερα το θέμα.

Συμπερασματικά αυτό που απαιτείται στο σχολικό περιβάλλον δεν είναι απλά η ενημέρωση αλλά  μια παρεμβατική προσπάθεια με την μορφή βιωματικών δράσεων που δίνει την ικανότητα στα παιδιά να αισθανθούν, να κατανοήσουν και να σκεφτούν.

 

ΕΡΓΟ 5

    Ανοιχτό -Δημιουργικό Σχολείο Καστοριάς «Κοινωνικό Φροντιστήριο»

Από τον μήνα Σεπτέμβρη του 2015 έως και τις αρχές Ιουνίου 2016, τριάντα (30) παιδιά, μαθητές Α΄Γυμνασίου –Γ΄Λυκείου, ηλικίας 13-18 ετών, ευπαθών κοινωνικών ομάδων (παιδιά μονογονεικών, πολύτεκνων οικογενειών, με γονείς χαμηλών εισοδημάτων, ανέργους κλπ.) είχαν την ευκαιρία να λάβουν δωρεάν σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους υπηρεσίες Μαθησιακής Υποστήριξης, στην Λεωφόρο Γουναράδων περιοχή Χλόη-Καστοριάς, σε Γραφεία-Αποθήκες του Οργανισμού μας.

Το έργο, με την πολύτιμη βοήθεια και την ολόθερμη συμμετοχή Δεκατεσσάρων (14) Εθελοντών Εκπαιδευτικών του Οργανισμού μας, προσέφερε καθημερινά σε βασικά Μαθήματα (Έκθεση, Αρχαία, Λατινικά, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία), συνολικά 820 ώρες Μαθησιακής Υποστήριξης στα 15 τμήματα όλων των τάξεων Γυμνασίου-Λυκείου, με συνολικά δεκαπέντε (15) ωφελούμενους μαθητές, με την στήριξη επτά (7) Εθελοντές Εκπαιδευτικούς.

Μέσα από την συμμετοχή τους στο «Ανοικτό-Δημιουργικό Σχολείο Καστοριάς», τα παιδιά μας βελτίωσαν τις σχολικές τους επιδόσεις, καλλιέργησαν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, ανέπτυξαν την εμπιστοσύνη στην ομάδα που συμμετείχαν και αλληλοεπίδρασαν θετικά μεταξύ τους.

Καθ’ όλη την διάρκεια της δράσης, λειτούργησε για τους γονείς και τους μαθητές εξατομικευμένη στήριξη, με αποτέλεσμα την κάλυψη των αναγκών τους και την διευθέτηση των πρακτικών τους ζητημάτων, ενώ τους δόθηκε η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ατομικές συνεδρίες με την εθελόντρια Ψυχολόγο μας Γεωργία ΜΑΛΕΑ και την εθελόντρια Κοινωνική Λειτουργό Σοφία ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ.

Μέσα από την δράση του «Ανοικτού-Δημιουργικού Σχολείου Καστοριάς», παράχθηκε πολύτιμο υλικό διδασκαλίας και τρόποι οργάνωσης της ύλης και της διδακτικής μεθοδολογίας βασισμένη στις ανάγκες των ωφελούμενων μαθητών. Η διερεύνηση των αναγκών της ευάλωτης αυτής κοινωνικής ομάδας, η απόκτηση τεχνογνωσίας και η πολύτιμη εμπειρία από την υλοποίηση της δράσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από άλλους φορείς παροχής κοινωνικής πρόνοιας και να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και του αποκλεισμού.

Έγινε μεγάλη προσπάθεια από τους Εκπαιδευτικούς να κατανοηθεί η μέθοδος προσέγγισης, δηλαδή του πως να σκεφτόμαστε και όχι πως περισσότερο θα φορτωθούν τα παιδιά εργασίες και διάβασμα παραπανίσιο. Εξάλλου, ο στόχος της δράσης, δεν ήταν η αντικατάσταση του Δημοτικού Σχολείου ούτε η ανταγωνιστική λειτουργία προς τα ιδιωτικά φροντιστήρια. Βασικός στόχος του «Κέλετρον Αγάπη για το παιδί», παραμένει η διεκδίκηση κρατικών δομών που να καλύπτουν τις ανάγκες των λαικών οικογενειών και ενός σχολείου που να μορφώνει και όχι να εξοντώνει.