ΟΡΑΜΑ

Σε δέκα χρόνια, το «ΚΕΛΕΤΡΟΝ Αγάπη για το Παιδί – Δράσεις για τον Άνθρωπο» θα
καλύψει χωροταξικά με φυσική παρουσία και παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, τη
γεωγραφική ενότητα ολόκληρης της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας με όραμα, μία
κοινωνία με ίσες ευκαιρίες για όλους, με προοπτική την ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ένας
κόσμος, όπου τα παιδιά θα μεγαλώνουν υγιή και ευτυχισμένα, η γνώμη τους θα
λαμβάνεται υπόψη, με σεβασμό στα δικαιώματά τους, όπως αυτά έχουν κατοχυρωθεί
στην ελληνική και διεθνή νομοθεσία και ιδίως στη διεθνή σύμβαση του ΟΗΕ για τα
δικαιώματα του παιδιού.
Με όραμα την κάλυψη των αναγκών για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε όλους τους
ασθενείς που το έχουν ανάγκη και ιδίως των ασθενών με Άνοια και την πολύπλευρη
υποστήριξη των περιθαλπόντων μελών των οικογενειών τους.
Προσανατολισμός μας η δημιουργία κοινωνικών συνθηκών που να προάγουν τις ίσες
ευκαιρίες, την υποστήριξη των δικαιωμάτων και την κάλυψη των αναγκών σε ευπαθείς-
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (τρίτη ηλικία, κακοποιημένες γυναίκες- μονογονεϊκές
οικογένειες, άνεργοι, άστεγοι, πρόσφυγες, μετανάστες, ρομά)

ΑΞΙΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΣΕΒΑΣΜΟΣ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΤΗΤΑ
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή του <<ΚΕΛΕΤΡΟΝ Αγάπη Για Το Παιδί – Δράσεις Για Τον Άνθρωπο>>, είναι η
υποστήριξη παιδιών και νέων που βιώνουν συνθήκες ζωής επιβαρυντικές για την
προσωπική τους ανάπτυξη και την πρόσβασή τους σε κοινωνικά αγαθά. Επιπλέον, το
«Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί», συντονίζει δράσεις με στόχο την προώθηση, την
ευαισθητοποίηση και τον έμπρακτο σεβασμό στα δικαιώματα του Παιδιού.
Η δημιουργία, ανάπτυξη, προώθηση και ανάληψη δράσεων και έργων για τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, καθώς και η προάσπιση του
δικαιώματος των ασθενών ηλικιωμένων για αξιοπρεπή νοσηλεία, για την αποφυγή του
εγκλεισμού τους σε ιδρύματα με αποτέλεσμα την κοινωνική τους περιθωριοποίηση, για μια
ανεξάρτητη και αξιοπρεπή διαβίωση.

ΣΚΟΠΟΙ – ΣΤΟΧΟΙ

Ο βασικός του σκοπός είναι η αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων (παιδιά σε κίνδυνο και ανάγκη, Τρίτη ηλικία,
κακοποιημένες γυναίκες, ρομά, πρόσφυγες- ασυνόδευτα προσφυγόπουλα) στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας και ιδίως στην Περιφερειακή Ενότητα
Καστοριάς, με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, την κοινωνική
ενσωμάτωση και την ευημερία του τοπικού πληθυσμού.
Επίσης σκοποί της Εταιρείας είναι:
Η συμβολή στην προώθηση των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το διεθνή χώρο
που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, την άνοδο του πνευματικού και οικονομικού
επιπέδου, στον επιστημονικό προβληματισμό και την εκλαΐκευση της γνώσης.
Η προώθηση των παραπάνω σκοπών θα επιτελείται μέσα από τις πιο κάτω
δραστηριότητες:
1. Η παροχή τεχνικών συμβουλών και πληροφόρησης σε επιχειρήσεις,
φορείς, ιδρύματα και οργανισμούς για τους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης
(οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον).
2. Η συμμετοχή σε δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης.
3. Η υλοποίηση κάθε μορφής κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων.
4. Η οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
5. Η προώθηση και προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών.

6. Η έκδοση και κυκλοφορία ενημερωτικών εντύπων και η ανάπτυξη και
αξιοποίηση κάθε είδους μέσου ενημέρωσης
7. Η ανάπτυξη δράσεων για την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα,
τον περιφερειακό σχεδιασμό, την κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία, τη μείωση
των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και διακρίσεων, την
καταπολέμηση της φτώχειας, τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων,
την αξιοποίηση των πολιτισμικών και φυσικών πόρων για τη βιώσιμη
ανάπτυξη, καθώς και την ανάπτυξη νέων, εναλλακτικών μορφών δράσεων και
συνεργασιών σε τομείς όπως η επιχειρηματικότητα, ο τουρισμός, η ενέργεια ως
μέσα βιώσιμης ανάπτυξης.
8. Η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.
9. Η υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωφελούς/κοινωνικού χαρακτήρα στα
πλαίσια του αντικειμένου της εταιρείας.
10. Η εθελοντική δράση σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, για την
προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ιδίως με την ίδρυση Κοινωνικού
Παντοπωλείου,
Ψυχοκοινωνικής Υπηρεσίας και άλλων υποστηρικτικών Δομών όπως ενδεικτικά
αναφέρονται, Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών, Κέντρων Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ, Ξενώνες Φιλοξενίας Ασυνόδευτων
Ανήλικων
Προσφυγόπουλων, Ξενώνες Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών, Κέντρων Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων, την συμμετοχή της Εταιρείας σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ), ως Εταίρος, με αντικείμενο συναφές με τους σκοπούς της , που θα
απαιτηθούν κατά περίπτωση, για την άμεση παροχή ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και
αναπτυξιακής στήριξης στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
11. Η υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με την τοπική αυτοδιοίκηση,
το πανεπιστήμιο ή άλλους φορείς με σκοπό την υλοποίηση δράσεων στήριξης των

ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
12. Η εθελοντική δράση για την υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών.
13. Η προστασία του φυσικού, του πολιτιστικού και του ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος στο πλαίσιο μίας οικολογικά βιώσιμης ανάπτυξης

Επιμέρους στόχοι:

Η παροχή κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω της φροντίδας, βοήθειας, υποστήριξης και της
παροχής εκπαιδευτικών δράσεων με σκοπό την ένταξη.
Η παροχή εκπαίδευσης/ κατάρτισης για την οικονομική ενδυνάμωση των ευπαθών
ατόμων με σκοπό την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Η ανάπτυξη νέων μεθόδων για την αντιμετώπιση των αναγκών ευπαθών ομάδων.
Η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας σε άτομα που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και
χρήζουν ιατρικής περίθαλψης.
Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης αναφορικά με τα προβλήματα των ευπαθών
κοινωνικών ομάδων