Χορήγηση άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας μονάδας ιδρύματος και εκδηλώσεων παιδικής πρόνοιας, μονάδα προστασίας παιδιού, κέντρο ημερήσιας φροντίδας ΚΗΦ, ΝΠΙΔ μη υπαγόμενου στο δημόσιο τομέα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

6Ζ96ΩΕΥ-5ΝΡ