Το πρόγραμμα Vodafone World of Difference θα δώσει και φέτος τη δυνατότητα σε 10 νέους να εργαστούν στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό της επιλογής τους, για να υλοποιήσουν συγκεκριμένο έργο που θα έχουν συναποφασίσει με τον εκάστοτε οργανισμό. Η Vodafone Ελλάδας θα καταβάλει το μισθό και τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές κάθε υποψηφίου που θα επιλεγεί μέσα από σχετικό διαγωνισμό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Αριθμός επιτυχόντων : 10
Ηλικία συμμετεχόντων: 18-35
Διάρκεια εργασίας: 6 μήνες
Έναρξη εργασίας: Ιανουάριος 2017
Μισθός: έως 8.000
Εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές: έως 2.000
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 19 Σεπτεμβρίου – 16 Οκτωβρίου 2016

Καθένας από τους 10 επιτυχόντες θα διατηρεί εργοδοτική σχέση με τον οργανισμό της επιλογής του, ο οποίος θα καλύπτεται από σχετική σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επισκεφθείτε το www.vodafone.gr/world-of-difference
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κυρία Αλεξάνδρα Παπανικολάου (τηλέφωνο: 210-6702691).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Κάθε αίτηση αξιολογείται σύμφωνα με την ανθρωπιστική και κοινωφελή της αξία, τα μετρήσιμα αποτελέσματα και το εφικτό της υλοποίησής της. Επίσης, όλες οι αιτήσεις συμμετοχής αξιολογούνται με βασικά κριτήρια τις ικανότητες, τις γνώσεις και τα τυπικά προσόντα, καθώς επίσης τη δέσμευση των υποψηφίων.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής, κάθε υποψήφιος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι:
Έχει προσδιορίσει σαφείς στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα του έργου που θα αναλάβει.
Καταδεικνύει τον αντίκτυπο του έργου στην κοινωνία (τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό).
Παραθέτει συγκεκριμένα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία (π.χ. αριθμό των ατόμων που θα ωφεληθούν από το έργο).
Είναι σαφής ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιήσει το προτεινόμενο έργο, προκειμένου να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.